Νομοθεσία

- Νόμος 4009/11 (ΦΕΚ195 τ.Α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4076/12(ΦΕΚ159 τ.Α) «ρυθμίσεις θεμάτων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

- Διαδικασία εκλογής εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π. του ΑΕΙ- Καλαμάτας (ΦΕΚ2960/12 τΒ 5-11-2012).

- Νόμος 4115/13(ΦΕΚ24 τ.Α) «Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νεολαίας και δια βίου μάθησης και εθνικού οργανισμού πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»..

- Νόμος 4186/13(ΦΕΚ193 τ.Α) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

- Νόμος 4024/11(ΦΕΚ226 τ.Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

- Νόμος 4093/12(ΦΕΚ222 τ.Α) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016».

   Π.Δ. 91/13(ΦΕΚ131τ.Α) «Μετονομασία του ΤΕΙ Καλαμάτας σε ΤΕΙ Πελοποννήσου –Μετονομασία Σχολής- Μετονομασία Τμημάτων- Συγχώνευση Τμημάτων –Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων- ΄Ιδρυση Σχολής- Συγκρότηση Σχολών ΤΕΙ Πελοποννήσου»».

- ΚΥΑΦ5/68535/12 (ΦΕΚ 1965/12) «Καθορισμός ‘όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ».

Νόμος 1404 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 173 - 24.11.1983 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.

Νόμος 2530 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 218 - 23.10.1997 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΙ ΤΕΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Νόμος 2916 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 - 11.06.2001 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΥΤΗΣ.

Προεδρικό Διάταγμα 163 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 149 - 26.06.2002 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕΜ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΕΙ

Νόμος 3549 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 69 - 20.03.2007 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.

Υ.Α. 38913/Β1/23 -04-2007 «Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι. και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 3549/2007

Προεδρικό Διάταγμα 226 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 256 - 20.11.2007 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑ-ΤΩΝ.

Νόμος 3685 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148 - 16.07.2008 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ.

Προεδρικό Διάταγμα 160 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220 - 03.11.2008 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

ΦΕΚ A 156/ 2009 NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3794 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

     

    tanea

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

    Banner