Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Εθνικών και Ενωσιακών Θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης

Logo ERME8EDIPOL Relenge 10

ΦΕΚ Ίδρυσης

Blog Εργαστηρίου 

 

Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου λειτουργεί το Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης Εθνικών και Ενωσιακών Θεσμών Διακυβέρνησης και Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΕΡ.Μ.Ε.ΘΕ.ΔΙ.Π.ΟΛ.) με διεθνή τίτλο Research Laboratory for European and National Governance and Economic Integration (RELENGE). (ΦΕΚ Τ.Β' Αρ. Φύλλου 4186/27-12-2016)

Tο Εργαστήριο πραγματοποιεί έρευνα, ανάλυση, μελέτη και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα των θεσμών Διακυβέρνησης και των Πολιτικών Οικονομικής Ολοκλήρωσης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό και ενωσιακό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από την συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και την παροχή μελετητικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Πραγματοποιεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα εξής πεδία

α) Θεσμικό Σύστημα Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
β) Οικονομική Ολοκλήρωση στο πλαίσιο της ΕΕ,
γ) Πολιτική Εξωτερικού Εμπορίου και Διεθνών Επενδύσεων της ΕΕ,
δ) Διεθνή Αναπτυξιακή Πολιτική της ΕΕ,
ε) Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
ζ) Ιστορική εξέλιξη θεσμών και συστημάτων διακυβέρνησης,
η) Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας,
θ) Δημόσιες και Δημοτικές Επιχειρήσεις ως αναπτυξιακό εργαλείο,
ι) Μακροοικονομική, Δημοσιονομική και Φορολογική Πολιτική,
ια) Εταιρική Διακυβέρνηση,
ιβ) Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και χρηματοοικονομική διοίκηση ιδιωτικών
και δημοσίων οντοτήτων,
ιγ) Κοινή Γεωργική Πολιτική,
ιδ) Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης,
ιε) Πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων και
ιστ) κάθε άλλο συναφές γνωστικό πεδίο.

ii. Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τα οποία έχουν συναφές αντικείμενο και εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του εργαστηρίου.

iii. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων στα προαναφερθέντα πεδία.

iv. Τη διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών που εντάσσονται στα ως άνω πεδία και έχουν ως πεδίο αναφοράς τόσο τον ελληνικό όσο και τον ενωσιακό αλλά και διεθνή χώρο.

ν. Τη διοργάνωση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης-σπουδαστηρίου, ειδικών αρχείων, βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων.

vi. Την έκδοση βιβλίων, μελετών, επετηρίδων και πρακτικών σε θέματα που εμπίπτουν στα προαναφερθέντα πεδία

 

 
Banner