Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του δικτύου πυρόσβεσης των νέων κτιρίων του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Το ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της επισκευή του δικτύου πυρόσβεσης των νέων κτιρίων του καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμούς ή ενώσεις προμηθευτών, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, για την επισκευή του κεντρικού δικτύου πυρόσβεσης των νέων κτιρίων του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

 

[Κείμενο πρόσκλησης] [Αρχείο Word]

 

tanea

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Τελευταία Νέα
Banner