Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ""Δημιουργία και Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου ΤΕΙ Καλαμάτας - Διαγωνισμός - Σύγχρονες Υπηρεσίες ταυτοποιήσης / πρόσβασης/διαχείρησης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες

 espa                      digital_greece

 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του ΤΕΙ Καλαμάτας, αφού έλαβε υπόψη την Πρόσκληση 21.1, Αξονας Προτεραιότητας 02, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και προκειμένου να προχωρήσει σε ανακοίνωση ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Υποέργου με τίτλο: «Δημιουργία και Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου /Αποθετηρίου ΤΕΙ Καλαμάτας-Διαγωνισμός - Σύγχρονες Υπηρεσίες ταυτοποίησης /πρόσβασης /διαχείρισης στους χώρους, τις συλλογές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Καλαμάτας (RFID-Radio Frequency Identification).-- Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Βιβλιοθήκης με αναβαθμισμένες υπηρεσίες και πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών και α/α: «01», στο πλαίσιο της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με κωδικό MIS: 327481, προϋπολογισμού δαπάνης 225.000€ συμπεριλαμβανομένου του αναλόγου ΦΠΑ, ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για τα κάτωθι τρία (3) μέρη του διαγωνισμού:


Μέρος Α. Αντικείμενο και προδιαγραφές του έργου
Μέρος Β. Γενικοί και ειδικοί όροι
Μέρος Γ. Υποδείγματα και πίνακες Συμμόρφωσης


Η διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε 15 ημέρες (έως και 14/05/2012) από τη δημοσίευση της Ανακοίνωσης.


Επισημαίνεται ότι τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω e-mail στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it & This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Επισυναπτόμενο/α αρχείο/α
Download this file (part_A.doc)part_A.doc[ ]621 Kb
Download this file (part_B.doc)part_B.doc[ ]680 Kb
Download this file (part_C.doc)part_C.doc[ ]1236 Kb
 
Τελευταία Νέα
Banner