Μονάδα «Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας»

Σκοπός

Ο βασικός σκοπός της Θερμοκοιτίδας είναι η φιλοξενία και παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών και υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων τελειοφοίτων ή πτυχιούχων του ΤΕΙ Πελοποννήσου, καθώς και των ενδιαφερομένων να φιλοξενηθούν στο χώρο της Θερμοκοιτίδας από την ευρύτερη Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στους επικουρικούς σκοπούς της Θερμοκοιτίδας περιλαμβάνονται:

  1. 1.Η κάθε μορφής συνεργασία, με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού με σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της έρευνας σε πεδία αιχμής και ενδιαφέροντος, συναφή με τα γνωστικά πεδία των Ακαδημαϊκών μονάδων του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
  2. 2.Η υποστήριξη και η παροχή κατάρτισης και εκπαίδευσης στα αντικείμενα της επιχειρηματικότητας και της προώθησης γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών, σε προπτυχιακό ή/και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού (π.χ. άνεργοι, ευάλωτες ομάδες), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε δημόσιους φορείς, σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
  3. 3.Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, βιβλίων, περιοδικών ή εγχειριδίων, παρουσιάσεων και τεχνικών δελτίων που αφορούν στο αντικείμενο της καινοτομίας και της προώθησης γεωργικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.
  4. 4.Η διάδοση του γνωστικού αντικειμένου της επιχειρηματικότητας καινοτομίας μέσω της διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης με άλλους φορείς της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, κύκλων σπουδών, επιδείξεων και άλλων επιστημονικών ή πολιτιστικών ή οικονομικών εκδηλώσεων.
  5. 5.Η δημιουργία Παρατηρητηρίου Αγροτικής Οικονομίας Πελοποννήσου.
  6. 6.Η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε δημόσιους φορείς, σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς.
  7. 7.Η παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα και θερμοκοιτίδες ή με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

 

Στάδια ένταξης και παραμονής

Οι επιλεγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups Και οι εταιρείες τεχνοβλαστοί (spin-offs) αξιοποιούν τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας του ΤΕΙ Πελοποννήσου για χρονικό διάστημα από 6 έως 36 μηνών. Κάθε 6 μήνες και μετά από Αίτημα παραμονής θα αξιολογείται η δυνατότητα παράτασης. Οι συμμετέχοντες στη Θερμοκοιτίδα ωφελούνται μέσω τριών διακριτών Φάσεων Υποστήριξης:

Φάση Α: Πρόγραμμα Προ-επώασης (Pre-incubation), διάρκειας 3 εβδομάδων: εντός του συγκεκριμένου προγράμματος, οι επιχειρηματικές ομάδες λαμβάνουν τις προβλεπόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας, καθώς και εστιασμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί το εφικτό της επιχειρηματικής τους ιδέας (proof-of-concept). Βασικό ορόσημο της Α’ φάσης είναι η δόμηση της Ανάλυσης Τεχνικής Σκοπιμότητας (Technical Feasibility Analysis) της επιχειρηματικής ιδέας.

Φάση Β: Πρόγραμμα Εκκόλαψης (Incubation), διάρκειας 6 μηνών: η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Προ-επώασης επιτρέπει στις επιχειρηματικές ομάδες να εστιάσουν στην ενίσχυση της εμπορευσιμότητας της επιχειρηματικής τους ιδέας με τη συνδρομή των υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη φάση, τα μέλη της επιχειρηματικής ομάδας, υπό την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων και του λοιπού ειδικού προσωπικού της Θερμοκοιτίδας καλούνται να διαμορφώσουν τα βασικά Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, δηλαδή ένα αναλυτικό πλάνο ανάπτυξης εργασιών (Marketing Plan) και ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan).

Φάση Γ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Development) διάρκειας έως 30 μηνών: η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκκόλαψης και η έγκριση παραμονής – μετά από Αίτημα – επιτρέπει στις επιχειρηματικές ομάδες να ενισχύσουν και να θωρακίσουν την παρουσία τους στις αγορές στόχους, στο ασφαλές περιβάλλον της Θερμοκοιτίδας.

Φάση Δ: Πρόγραμμα Δικτύωσης (Networking), χωρίς διάρκεια λήξης: η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος Εκκόλαψης και Ανάπτυξης σηματοδοτεί:

- την «έξοδο» των επιχειρηματικών ομάδων από τις εγκαταστάσεις της Θερμοκοιτίδας,

- τη σύσταση των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (έναρξη επιτηδεύματος) στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ήδη κατά τις προηγούμενες Φάσεις

- τη διαρκή υποστήριξη των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μέσω της προνομιακής συμμετοχής στις επιμέρους Δράσεις Δικτύωσης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που υλοποιεί η Θερμοκοιτίδα.

 

Κριτήρια αξιολόγησης, επιλογής και παράτασης

Tα κριτήρια αξιολόγησης για την είσοδο στη Θερμοκοιτίδα εστιάζουν κατά κύριο λόγο στην καινοτομία και στο βαθμό ωριμότητάς της επιχειρηματικής ιδέας, στην προοπτική αύξησης της απασχόλησης, καθώς και στο βαθμό εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των νέων προϊόντων / υπηρεσιών.

Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα της επιχειρηματικής ομάδας να προβεί στην υλοποίηση και επιχειρηματική αξιοποίηση της ιδέας. Σημαντική βαρύτητα δίνεται στα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες των υποψήφιων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, καθώς και στη συμπληρωματικότητα των ικανοτήτων και των γνώσεων των μελών της ομάδας.

Η βαθμολόγηση του συνόλου των κριτηρίων πραγματοποιείται στην κλίμακα του 10. Παράλληλα, κάθε κριτήριο χαρακτηρίζεται με ειδική βαρύτητα. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι ίση με το γινόμενο του βαθμού που έχει τεθεί κατά την αξιολόγηση επί την ειδική βαρύτητα του κριτηρίου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης διακρίνονται σε τέσσερις (4) κύριες ομάδες:

1η Επιχειρηματική Ιδέα, με ειδική βαρύτητα 40%. Αξιολογούνται: η πρωτοτυπία-καινοτομία-ευρεσιτεχνία, ο βαθμός ωριμότητας/σκοπιμότητας, η ανταπόκριση σε πραγματικές / προβλέψιμες ανάγκες της αγοράς (επιχειρηματική ευκαιρία), η συνολική ανταγωνιστικότητα νέων προϊόντων / υπηρεσιών και η εξωστρέφεια.

2η Επιχειρηματική Ομάδα, με ειδική βαρύτητα 30%. Εξετάζεται: η συνάφεια ακαδημαϊκής εξειδίκευσης με την επιχειρηματική ιδέα, η συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας με την επιχειρηματική ιδέα και η συμπληρωματικότητα των μελών της Επιχειρηματικής Ομάδας από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων.

3η Σχέδιο Αξιοποίησης Επιχειρηματικής Ιδέας, με ειδική βαρύτητα 30%. Εξετάζεται: η συνολική ανταγωνιστικότητα νέων προϊόντων / υπηρεσιών, εάν για το επιχειρηματικό μοντέλο έχει πραγματοποιηθεί marketing plan / business plan – αποτελέσματα, η επενδυτική ελκυστικότητα νέων προϊόντων / υπηρεσιών, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον / συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη.

Το σύνολο των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης συμμετέχουν σε ποσοστό 70% στη συνολική βαθμολογία.

4η    Συνέντευξη

Κριτήρια Συνέντευξης:

-          Επιχειρηματικές δεξιότητες

-          Διοικητικές δεξιότητες

-          Προσωπικότητα του υποψήφιου / επιχειρηματικό προφίλ

-          Ομαδικό πνεύμα εργασίας

-          Ικανότητες επικοινωνίας

Η Συνέντευξη συμμετέχει με το 30%­ στη συνολική βαθμολογία.

 

Συνολικός Βαθμός = 0,7 × (0,4 × Επιχειρηματική Ιδέα + 0,3 × Επιχειρηματική Ομάδα + 0,3 × Σχέδιο Αξιοποίησης) + 0,3 × Συνέντευξη.

 

Κριτήρια της παράτασης

Μετά την πάροδο της Α’ ­Φάσης της Προεπώασης και της Β’ Φάσης της Εκκόλαψης υπάρχει η δυνατότητα παραμονής και αξιοποίησης των παροχών της Θερμοκοιτίδας για ακόμη 5 εξάμηνα μετά από αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης για την παράταση παραμονής στην Θερμοκοιτίδα είναι η Τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας και Αξιοποίησης της Θερμοκοιτίδας και η πληθώρα των Αιτήσεων που εκκρεμούν προς έγκριση. Ο Κανονισμός Λειτουργίας και Αξιοποίησης της Θερμοκοιτίδας καθορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή της Θερμοκοιτίδας (ΣΕΘ) και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

Ο έλεγχος/αξιολόγηση αφορά την ολοκλήρωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από πλευράς νεοφυούς επιχείρησης σε κάθε φάση και ανά 6μηνο. Ωστόσο, η Συντονιστική Επιτροπή της Θερμοκοιτίδας (ΣΕΘ) μπορεί ανά πάσα στιγμή να συνεδριάσει και να αποφασίσει την έξοδο οποιασδήποτε επιχείρησης από την θερμοκοιτίδα εφόσον ανακύψουν ιδιαίτεροι λόγοι ή ατασθαλίες που αφορούν στη λειτουργία της. Οι λόγοι αυτοί μπορούν να αφορούν στη σοβαρή παρέκκλιση από το σκοπό της, στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της, σε αδιαφανείς συνεργασίες, σε εκούσιες παράνομες πράξεις, σε γενικότερα θέματα επιχειρηματικής ηθικής, κ.ά.

 

Συντονιστική Επιτροπή της Θερμοκοιτίδας (ΣΕΘ)

Η Θερμοκοιτίδα διοικείται από 5 μέλη ήτοι: το Διευθυντή, τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τρία ακόμα μέλη από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Διευθυντής: Δημήτριος Π. Πετρόπουλος

Αναπλ. Διευθυντής: Βασίλειος Μπαμπαλός

 

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2721045101

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Banner